Home / Welsh Language

Welsh Language

Welsh

Ymrwymiad i ddefnyddio'r Iaith Gymraeg

Yn sefydliad Pêl Rwyd Cymru, rydym yn gweithio tuag at gyflawni ein strategaeth ar gyfer 2030 i wneud pêl rwyd yng Nghymru yn Fwy, yn Well ac yn Ddewrach. Rydym eisiau creu diwylliant yng Nghymru lle gall pawb sy’n cymryd rhan yn ein camp ni gymryd rhan mewn amgylchedd diogel, cyfeillgar a phleserus. Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno’r Gymraeg ar draws ein sianeli ac i ddarparu adnoddau penodol i’n clybiau a’n haelodau yn y Gymraeg.

Cyfathrebu

Ar hyn o bryd nid oes gennym aelod o’r tîm sy’n siarad Cymraeg i gefnogi gyda chyfieithu a chyfathrebu yn y Gymraeg o ddydd i ddydd. Mae gennym broses recriwtio agored i ddenu siaradwyr Cymraeg a chyn bo hir bydd ein pecynnau cyflogaeth ar gael yn y Gymraeg i’n galluogi i ennyn diddordeb mwy o siaradwyr Cymraeg yn ein sefydliad.

Cyfryngau

Os hoffai unrhyw sefydliad gynnal cyfweliadau neu drefnu ffilmio drwy gyfrwng y Gymraeg, mae posib trefnu hyn drwy gysylltu â ni – cliciwch yma

Adnoddau

Rydym yn gweithio ar sicrhau bod rhai o’n hadnoddau ar gael yn y Gymraeg. Rydym wedi dechrau drwy ymgynghori â’n haelodau ynghylch pa adnoddau fyddai fwyaf buddiol iddynt yn y Gymraeg a bydd hyn yn ein helpu i lunio cynllun tymor hwy ar gyfer dogfennau yn y dyfodol.

Os ydych chi'n glwb neu'n aelod a bod adnodd rydych yn teimlo y byddech chi'n elwa o gael fersiwn ohono yn y Gymraeg, cysylltwch â ni - walesnetball@walesnetball.com

Eich Gwybodaeth a Chyfrif Data   

Rydym yn adolygu ac yn asesu ein data aelodaeth yn chwarterol, i'n harwain ni wrth i ni wneud penderfyniadau a sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer yr amrywiaeth o anghenion ar gyfer ein haelodau. Rydym yn annog ein haelodau i gadw eu gwybodaeth bersonol yn gyfredol ar eu proffiliau aelodaeth i’n helpu ni i weithio o’r data mwyaf manwl gywir.

 

English

Commitment to use of the Welsh Language

At Wales Netball, we are working towards delivering our 2030 strategy to make netball in Wales Bigger, Better and Bolder. We want to create a culture in Wales where everyone who takes part in our sport can participate in a safe, friendly, and enjoyable environment. We are dedicated to introducing the Welsh language across our channels and to providing specific resources to our clubs and members in Welsh.

Communications

We currently don’t have a Welsh speaking member of the team to support with day-to-day Welsh translation and communication. We have an open recruitment process to attract Welsh speakers and our employment packs will soon be available in the Welsh language to enable us to interest more Welsh speakers in our organisation.

Media

If any organisation would like to conduct interviews or organise filming through the medium of Welsh, this can be arranged by contacting us – click here

Resources

We are working on making some of our resources available in the Welsh language. We have started by consulting with our members about which resources they would find most beneficial in Welsh and will help us form a longer-term plan for future documents.

If you are a club or member and there is a resource that you feel you would benefit from having a Welsh language version, please contact us –  walesnetball@walesnetball.com

Your Information and Data Counts

We review and assess our membership data quarterly to guide us in our decision making and ensure we are catering to the variety of needs for our members. We encourage our members to keep their personal information up to date on their membership profiles to help us work from the most accurate data.

Scroll to Top